• pl_PL
  • sv_SE
  • us

GRUNDLÄGGANDE LEDARSKAPSUTBILDNING

3-dagars grundläggande ledarskapsutbildning för nyblivna chefer, chefer som behöver uppdatera sin kompetens, blivande chefer, ledare utan personalansvar. Utbildningen stärker deltagarens förmåga att kommunicera, skapa engagemang, skapa samsyn i verksamheten, bygga tillit, öka sin personliga effektivitet, vara ett inspirerande föredöme för sina medarbetare.

Utbildningen skapades utifrån vår omfattande erfarenhet av uppdrag inkl utbildning inom offentlig (kommun, staten) och privat sektor, omfattande erfarenhet av uppdrag på olika nivåer inom organisationer, myndigheter och företag. Våra kursledare har förmåga att engagera deltagare, att överföra ny kunskap på ett inspirerande sätt, bra erfarenhet av handledda övningar och formativ pedagogik där deltagarna påverkar utformningen av utbildningen, erfarenhet av utbildning av stora grupper upp till 70 deltagare.

Utbildningen omfattar tre heldagar och ges i våra lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Under 2019 erbjuds utbildningen vid 9 tillfällen : 12-14 febr, 11-13 mars, 8-10 april, 13-15 maj, 3-5 juni, 10-12 sept, 9-11 okt, 11-13 nov, 10-12 dec. Anmälan görs genom e-post till adressen: utbildning@voorde.com, eller genom vår webbshop, senast en vecka före respektive utbildningstillfällets första dag. Ta kontakt med oss om du önskar att delta bara i en eller två dagar.

SYFTE

Att erbjuda deltagarna grundläggande kunskap i ledarskap. Att ge insikt den egna potentialen som chef och ledare. Att stödja förmågan till självständigt förhållningssätt i rollen som ledare/chef.

MÅL

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha ökat sin kompetens som ledare, fördjupat sin förståelse av den egna rollen inom den organisation som de är verksamma i, ökat förmågan att kritiskt granska nya teorier och relatera dem till den egna verksamhetens förutsättningar och ramar.

METOD

Formativ modell för kunskapsutveckling, grupparbeten, självreflektion, reflektion i grupp, övningar och träning, en egen utvecklingsbok som fylls med iakttagelser under utbildningen, möjlighet att skapa peer-nätverk, utvärdering av kompetensutveckling. Inga förkunskaper krävs.

MÅLGRUPP

Nytillsatta chefer, personer som funderar på att bli chefer, ledare utan personalansvar, erfarna chefer som vill uppdatera sin kompetens.

INNEHÅLL

Block 1. Du som ledare
Team

Organisationen du är verksam i: värdegrund, ledarskap och medarbetarskap, kärnuppgift och arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, kunder och intressenter, din roll som ledare och chef, typer av ledarskap, organisationens krav och förväntningar, ledarskap i kontext, din egen ledarskapsstil, effektiv användning av tiden (den egna kalendern, möten), delegeringens 4 hörnstenar, att leda i förändring, stress, självledarskap, modebegrepp, dina starka sidor, dina personliga utmaningar.

Block 2. Medarbetare du leder

21342154-grupp-av-larare-i-skolkorridor - kopia

Gruppdynamik, ledarens roll och betydelse för medarbetargruppen. Motivation, inspiration, engagemang, sammanhållning. Målmatriss – att öka engagemanget hos medarbetare och chef. Samsyn – från en samling av individer till samverkande team – att förankra roll, uppgift och mål. Självledarskap. Kommunikation, feedback, påverkan på effektivitet och resultat. Hur du som chef och ledare kan bygga ömsesidig tillit. Värdegrund som verktyg. Lärande och ständiga förbättringar. Modebegrepp. Dina personliga utmaningar.

Block 3. Hantera problem som ledare och chef

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Individens behov och organisationens krav. Svåra samtal. Konflikter – konflikttrappa och åtgärder. Rättshaveristiskt beteende: medarbetare, kunder, kolleger. Generationskonflikter. Lågaffektiv kommunikation. Att leda som man lär. Kategorisering. Dina personliga utmaningar.

 

 

 

Vetenskaplig förankring

Belbin, Schutz, Isaacs, Granberg, Kolb, Wheelan, Bang & Midelfart, Carrucci, Runsten, Trautlein, Maslow, Hertzberg, Asch, Kruger-Dunning, Wendelheim, med flera.

Kursledare:

Grazyna van de Voorde – Erfaren organisationskonsult, ledarskaps-, team och organisationsfacilitator, utbildare. Utbildad organisations psykolog, handledare och certifierad GDQ-, Effect- och IDI-facilitator.

Margarita Diez – Erfaren organisationskonsult, utbildare och chef. Doktorsexamen i neurovetenskap, certifierad beteendeanalytisk organisationskonsult, BAOU.

Mariola Gummesson – erfaren organisationskonsult inom ledarskap och teamutveckling. Utbildad sjuksköterska och tidigare officer inom marinen. Certifierad inom: UGL, UL, SDI, LEAD m fl.