• pl_PL
 • sv_SE
 • us

Digitalisering inom vård och omsorg

Digitalisering inom vård och omsorg. Behövs det?

Undersökningar visar att 10-40% av en verksamhets totala kostnader orsakas av brister i kvalitén. För verksamheter inom vård och omsorg kan det vara förödande.

Vi har genom åren sett att en del av kvalitéts brister orsakas av svag förankring av förändringar och utebliven uppföljning.  Vi ser också att digitaliseringen s a s står och knackar på hos branschen vård och omsorg samtidigt som branschen står inför behov av förändring.

Till exempel har äldrevården en situation med:

• låg kundnöjdhet, (se t ex: Äldreguiden 2015)
• höga sjukskrivnings siffror (både medarbetare och chefer)
• vikande engagemang i arbetet (pga överbelastning)
• ökande efterfråga (pga ökad andel av äldre i samhället)

Digitaliseringen av verksamheterna är kanske inte orsakade av branschens problem utan är mer ett uttryck för enskilda verksamhetsledares intresse för att hitta nya arbetssätt. Det har dock visat sig att, rätt tillämpat, kan digitaliseringen utmynna i förbättrad kvalité och minskat sjukfrånvaro.
De risker som finns vid införande av ny teknik är framför allt att den inte leder till avsedda resultat utan, inte så sällan, blir till en ytterliggare belastning i en redan ansträngd verksamhet.

Vår uppgift – att underlätta digitaliserings processen

Utifrån vår långa erfarenhet av uppdrag inom branschen ser vi som vår uppgift att:

 • underlätta förändringsprocesser vid digitaliseringen inom vård och omsorg
 • förkorta förändringsprocesserna så att den nya tekniken tidigare ger avsett resultat och att den tänkta avlastningen för medarbetare och chefer verkligen faller ut
 • stödja verksamheterna i deras strävan att erbjuda bra vård och omsorg till sina brukare

Förändringsprocessen i smb med digitaliseringen handlar om att:

 1. få tekniken på plats
 2. få den nya kunskapen på plats
 3. förändra de processer som berörs av den nya tekniken
 4. i vissa fall förändra verksamhetens arbetsorganisation
 5. skapa förutsättningar för att den tänkta nyttan av förändringen ska uppstå i verkligheten

Vår modell för stöd i smb med digitaliserings processen omfattar:

 • Tidig medverkan. Vi är med från uppstart av projektet, deltar i beställningssamtalen och planeringen av förändringsprocessen.
 • Genomlysning av verksamheten (t ex: människa, teknik, organisation, struktur, verksamhetsprocesser, verksamhetens behov, utvecklings möjligheter gm den nya tekniken, hinder i verksamheten, styrkor i verksamheten)
 • Handfasta förslag till förändringsledningen om vad underlättar förändringen och var i verksamheten man behöver lägga extra fokus för att digitaliseringen ska ge det tänkta resultatet
 • Stöd under genomförande av förändringen
 • Utvärdering av förändringsprocessen i smb med digitaliseringen

Vi samarbetar med kundens projektgrupp och förändringsledare samt med den leverantör av tekniken som kunden har valt. För kunder som söker ett heltäckande, och innovativt, system för verksamhetsledning och verksamhets-uppföljning rekommenderar vi NurseCare som levereras av vår samarbetspartner Lots Security AB.
Information om NurseCare finns här.