• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Självgående team

Ett självgående team fungerar som en ansvarstagande och självständig samarbetspartner till sin chef. Det gemensamma åtagandet är verksamhetens uppgift med fokus på kunden. Bygger på ömsesidigt ansvarstagande, tillit och engagemang men också tydliga roller och rutiner.

Intresse för att bygga självgående team har ökat på senare tid. Det kan handla om att förändra hela verksamheter, ha inslag av självgående team i annars mer hierarkisk organisationsform eller skapa helt nya verksamheter med självgående team som grund.
Trenden växer ur ökade krav på kvalitet, behov av bra kundbemötande, tidspress och tryck från yttre förändringar. Särskilt digitalisering och globalisering tvingar verksamheter att organisera sig så att de är snabba, flexibla, kunniga och lätta att få kontakt med. Med sådana förväntningar hinner en chef inte att vara närvarande och ge personalen anvisningar. Medarbetare behöver själva förstå och leverera det kunden förväntar sig, utan att bryta mot verksamhetens ramar.
De verksamheter som har kommit längst med självgående team kallar sin organisationsform för teal. Inom teal är teamen helt självorganiserande, ett ansvar som inte många verksamhetsägare/-huvudmän än är beredda att släppa till medarbetare.
Teal organisering är inte en förutsättning för att självgående team ska kunna fungera. Det finns flera exempel på organisationer som har inslag av självgående team i annars mer traditionella organisationsformer.
Vi själva har arbetat med grupp- och teamutveckling sedan starten av vår verksamhet och alltid strävat efter att hjälpa arbetsgrupperna att fungera självständigt. Vår modell har också alltid omfattat parallellt stöd till närmaste chef med syfte att stödja ledarskap i matchningen av det ändrade medarbetarskapet.

Egenskaper och färdigheter

Ett självgående team har flera egenskaper och beroende på vad man arbetar med besitter den olika färdigheter.

Grundläggande egenskaper:
• Känsla av ömsesidig tillit
• Kommunikationsförmåga
• Förmåga att reflektera
• Vilja att bli bättre på det man gör

Grundläggande färdigheter:
• Delat ansvar
• Beslutsfattande
• Konflikthantering
• Agera utifrån verksamhetens syfte
• Bemötande av kunder
• Transparens

Man kan säga att de grundläggande egenskaperna är de enskilda teammedlemmars ingångskapital i teamet. Teamet kan inte fungera självständigt om inte medlemmarna var och en har egenskaperna. Med egenskaperna som ingångsvärde utvecklar teamet sina färdigheter. Hur färdigheterna utformas beror på verksamhetens art, ramar och förutsättningar. Det gemensamma är att de är tydliga, kända och tillämpas av alla i teamet.

Blir verksamheten chefslös?

Ett självgående team är inte beroende av en nära chef. Däremot behövs det ledarskap. Teamets inre ledarskap, självledarskap, växlar mellan medlemmarna. Om teamet är en del av hierarkisk organisation blir teamets chef mer som en coach eller rådgivare.

Vårt bidrag

På sina håll pratas det om trenden med självgående team som samhällsförändring, paradigmskifte, kulturförändring mm. Man blandar ibland ihop begreppet agilt team och självorganiserande team.
För att undvika förvirring kring mandat, befogenheter och ansvar använder vi begreppet ”självgående team”. Enligt vår mening återspeglar det bättre variation i omfattning av teamets självstyre.
Vi ser också att vår långa erfarenhet av arbete med ansvarstagande i arbetsgrupper och team med parallell utveckling av ledarskap är en bra grund för att hjälpa våra kunder att bygga självgående team.

Våra erbjudanden

??????????????????????????Är ni redo för att bygga självgående team?

Vi genomför workshops med verksamhetsledningen under vilka man tar fram ramen och förutsättningar för självgående team.
Därefter analyseras ledarskap och medarbetarskap och verksamhetens övriga förutsättningar med syfte att ta fram avgörande framgångsfaktorer för skapande av självgående team.

Utveckling av ledarskap

Ledare av teamen, tidigare teamens chefer, får stöd i att utforma sitt ledarskap så att de underlättar för teamen att bli självgående.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Självledarskap

 Självledarskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 Träning av teamen i grundläggande färdigheter

 

Tillit och psykologisk mognad